Yleiset ehdot

Olemme ylpeitä liittyessämme Webwinkelkeur-laatumerkkiin. Siksi noudatamme tiukasti etiketin ehtoja, jotta voit ostaa äänituotteita luotettavalta verkkosivustolta.

Sisällysluettelo:

1 artikla – Määritelmät.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

3 artikla - Soveltamisala

4 artikla - Tarjous

5 artikla – Sopimus

6 artikla - Peruuttamisoikeus

7 artikla - Kustannukset peruuttamisen yhteydessä

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

9-artikla - Hinta

Artikla 10 - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

12 artikla – Kestotapahtumat: kesto, päättäminen ja jatkaminen

Artikla 13 - Maksu

14 artikla - Valitusmenettely

15-artikla - Erimielisyydet

16 artikla - Lisä- tai erilaiset määräykset1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Armonaika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;
Päivä: kalenteripäivä;
Kestotapahtuma: etäsopimus, joka liittyy sarjaan tuotteita ja/tai palveluita, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajalle;
Pysyvä väline: mikä tahansa keino, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tallennetun tiedon myöhemmin kuulemisen ja muuttamattoman jäljentämisen.
Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;
Mallilomake: yrittäjän tarjoama peruuttamislomake, jonka kuluttaja voi täyttää, kun hän haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan.
Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa etätuotteita ja/tai -palveluita kuluttajille;
Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän järjestämän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmän puitteissa sopimuksen tekemiseen saakka käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;
Etäviestintätekniikka: keino, jolla voidaan tehdä sopimus ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat kokoontuneet samaan huoneeseen samaan aikaan.
Yleiset ehdot: nämä yrittäjän yleiset sopimusehdot.


2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Stengo BV - Westone Audio;

De Nieuwe Erven 3;

5431 NV Cuijk;

Puhelinnumero: +31 85-048 88 16 [9-00];

Sähköpostiosoite: Info@westoneaudio.eu;

Kauppakamarin numero: 82455082;

ALV-tunnusnumero: NL862477517B01

Jos yrittäjän toiminta on asiaankuuluvan lupajärjestelmän alaista: valvontaviranomaisen tiedot:

Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:

ammatillinen yhdistys tai järjestö, johon hän kuuluu;
ammattinimike, paikka EU:ssa tai Euroopan talousalueella, jossa se on myönnetty;
viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammattisääntöihin ja maininta siitä, missä ja miten näihin ammattisääntöihin voi tutustua.

 

3 artikla - Soveltamisala

Nämä yleiset ehdot koskevat jokaista yrittäjän tarjousta sekä jokaista yrittäjän ja kuluttajan välistä etäsopimusta ja tilausta.
Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti on kuluttajan saatavilla. Mikäli tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ilmoitetaan ennen etäsopimuksen solmimista, että yleiset ehdot ovat nähtävillä yrittäjän tiloissa ja ne lähetetään pyydettäessä maksutta kuluttajalle mahdollisimman pian.
Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisen kohdan estämättä ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti asetetaan kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen kestävä tietoväline. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleiset ehdot ovat nähtävillä sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muutoin maksutta.
Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin ja jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa, kuluttaja voi aina vedota hänelle edullisimpaan sovellettavaan säännökseen. .
Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen ehto milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätöityy tai tuhoutuu, niin sopimus ja nämä ehdot muilta osin pysyvät voimassa ja kyseinen säännös korvataan yhteisellä sopimuksella välittömästi määräyksellä, jonka mukaan sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat. mahdollisimman alkuperäistä.
Tilanteet, joita ei ole mainittu näissä yleisissä ehdoissa, tulee arvioida näiden yleisten ehtojen "hengessä".
Epävarmuudet yhden tai useamman käyttöehtojemme kohdan tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden yleisten ehtojen "hengessä".


4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen sovelletaan ehtoja, se mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
Tarjous on velvoton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.
Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todellinen heijastus tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.
Kaikki tarjouksen kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa hyvitykseen tai sopimuksen purkamiseen.
Tuotteiden kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Operaattori ei voi taata, että näytetyt värit vastaavat tarkasti tuotteiden todellisia värejä.
Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti
erityisesti:
hinta veroineen;
mahdolliset lähetyskustannukset;
tapa, jolla sopimus tehdään ja mitä toimenpiteitä se edellyttää;
sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;
maksutapa, toimitus ja sopimuksen täytäntöönpano;
tarjouksen hyväksymisaika tai ajanjakso, jonka aikana yrittäjä takaa hinnan;
etäviestintänopeuden taso, jos etäviestintätekniikan käytöstä aiheutuvat kustannukset lasketaan muulla perusteella kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perushinnan perusteella;
arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen, ja jos on, millä tavalla kuluttaja voi tutustua siihen;
tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot ja halutessaan palauttaa ne;
muut kielet kuin hollanti, joilla sopimus voidaan tehdä;
kauppiaan käytännesäännöt ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja
etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on voimassa oleva liiketoimi.
Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityyppi.

 

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteiden toimituksen yhteydessä:

Ostaessaan tuotteita kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman syytä 14 päivän ajaksi. Tämä harkinta-aika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan aiemmin nimeämä ja yrittäjän tiedoksi ilmoittama edustaja on vastaanottanut tuotteen.
Harkinta-ajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, haluaako hän säilyttää tuotteen. Mikäli hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa elinkeinonharjoittajalle tuotteen kaikki toimitetut varusteet ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossaan ja pakkauksessaan yrittäjän antamien järkevien ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä mallilomakkeella. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee asiakkaan palauttaa tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitettu tavara on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystositella.
Jos asiakas ei ole ilmaissut aikomusta käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle kohdissa 2 ja 3 mainittujen määräaikojen umpeutumisen jälkeen, osto on tosiasia.
Palvelujen toimittamisen yhteydessä:

Palvelujen toimittamisen yhteydessä kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman syytä vähintään 14 päivän ajan sopimuksen tekopäivästä lukien.
Käyttääkseen peruuttamisoikeuttaan kuluttajan tulee noudattaa elinkeinonharjoittajan tarjouksessa ja/tai viimeistään toimituksen yhteydessä antamia kohtuullisia ja selkeitä ohjeita.


7 artikla - Kustannukset peruuttamisen yhteydessä

Mikäli kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, maksavat enintään palautuslähetyskulut hänen tililleen.
Jos kuluttaja on maksanut summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Tämä edellyttää, että kauppias on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että täydellisestä palautuksesta voidaan toimittaa vakuuttava todiste. Hyvitys suoritetaan samalla kuluttajan käyttämällä maksutavalla, ellei kuluttaja nimenomaisesti anna lupaa toiselle maksutavalle.
Jos tuote on vaurioitunut kuluttajan huolimattomasta käsittelystä, kuluttaja on vastuussa tuotteen arvon alenemisesta.
Kuluttajaa ei voida pitää vastuullisena tuotteen arvonalentumisesta, jos yrittäjä ei ole antanut kaikkia lain edellyttämiä peruuttamisoikeuteen liittyviä tietoja, tämän tulee tapahtua ennen ostosopimuksen tekemistä.


8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen.

Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvatun tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on voimassa vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tämän tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.
Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteille
jotka yrittäjä on luonut kuluttajan ohjeiden mukaisesti;
jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa;
jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti;
jonka hinta on alttiina Yrittäjän hallinnan ulkopuolella oleville rahoitusmarkkinoiden vaihteluille;
Yksittäisille sanomalehdille ja aikakauslehdille;
ääni- ja videotallenteille sekä tietokoneohjelmistoille, joiden kuluttaja on rikkonut sinetin.
hygieniatuotteille, joiden sinetti kuluttaja on rikkonut.
Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palveluille
jotka koskevat tiettynä päivänä tai tietyn ajanjakson aikana suoritettavaa majoitusta, kuljetuksia, ravintola- tai vapaa-ajan toimintaa;
joiden toimitus on alkanut kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen peruuttamisajan umpeutumista;
Mitä tulee vedonlyöntiin ja arpajaisiin.

 

 

9-artikla - Hinta

Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
Yrittäjä voi edellisestä kappaleesta huolimatta tarjota vaihtuvilla hinnoilla tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat rahoitusmarkkinoiden vaihteluiden alaisia ​​ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä linkki vaihteluihin ja se, että mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.
Hinnankorotukset 3 kuukauden sisällä sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä.
Hintojen korotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt tämän ja
ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
Tuotteiden tai palveluiden tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Kaikki hinnat sisältävät paino- ja ladontavirheitä. Mitään vastuuta ei oteta paino- ja ladontavirheiden seurauksista. Paino- ja ladontavirheissä yrittäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa tuotetta väärän hinnan mukaan.


10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä voimassa olevien lakien ja/tai viranomaisten määräysten mukaisia ​​sopimuksentekopäivänä. . Sovittaessa yrittäjä takaa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin normaaliin käyttöön.
Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi vedota yrittäjää vastaan ​​tehdyn sopimuksen perusteella.
Mahdollisista virheistä tai väärin toimitetuista tuotteista tulee ilmoittaa yrittäjälle kirjallisesti 4 viikon kuluessa toimituksesta. Palautettavan tuotteen tulee olla alkuperäisessä pakkauksessa ja uudenveroisessa kunnossa.
Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan ole koskaan vastuussa tuotteiden perimmäisestä soveltuvuudesta kuluttajan jokaiseen yksittäiseen käyttötarkoitukseen, eikä myöskään tuotteiden käyttöä tai käyttöä koskevista neuvoista.
Takuuta ei sovelleta, jos:
kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai korjannut ja/tai muuttanut niitä kolmansien toimesta;
toimitetut tuotteet ovat altistuneet poikkeaville olosuhteille tai muuten huolimattomasti käsitelty tai yrittäjän ohjeiden vastaisesti ja/tai pakkauksessa oleva käsitelty;
Vika on kokonaan tai osittain seurausta määräyksistä, jotka hallitus on antanut tai aikoo vahvistaa käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.

 

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Yritys tulee olemaan mahdollisimman huolellinen vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia sekä arvioidessaan palvelupyyntöjä.
Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.
Ellei tämän kohdan 4 kappaleessa sanota, yritys toteuttaa vastaanotetut tilaukset ripeästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai tilausta ei toteuteta tai se toteutuu vain osittain, kuluttaja saa tästä ilmoituksen viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus purkaa sopimus ilman kuluja. Kuluttajalla ei ole oikeutta korvaukseen.
Kaikki toimitusehdot ovat suuntaa-antavia. Kuluttaja ei voi saada oikeuksia mistään mainituista ehdoista. Määräajan ylittäminen ei oikeuta kuluttajaa korvaukseen.
Jos purkaminen tapahtuu tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa purkamisesta.
Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavilla tuotteilla peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannukset vastaa yrittäjä.
Tuotteiden vaurioitumis- ja/tai katoamisriski on yrittäjällä toimitushetkeen asti kuluttajalle tai yrittäjän edustajalle aikaisemmin nimetylle ja tiedoksi annettulle, ellei toisin ole erikseen sovittu.


12 artikla – Kestotapahtumat: kesto, päättäminen ja jatkaminen

Lopettaminen

Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, sovittujen irtisanomissääntöjen ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.
Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tavaroiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännöllisestä toimituksesta, milloin tahansa määräajan päättyessä soveltuvien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja irtisanomisajalla, joka ei ylitä yksi kuukausi.
Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa mainitut sopimukset:
irtisanoa milloin tahansa eikä rajoitu irtisanomiseen tiettynä aikana tai ajanjaksona;
ainakin lopettaa ne samalla tavalla kuin hän on tehnyt ne;
päättyy aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on itselleen määrännyt.
Uusiminen

Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseksi toimittamiseksi, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.
Edellisen kappaleen estämättä määräaikainen sopimus, joka on tehty päivittäisten uutisten ja viikoittain sanoma- ja aikakauslehtien säännöllisestä jakelusta, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän uusitun sopimuksen loppua kohden. uusimisesta enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tavaroiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan jatkaa hiljaisesti toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sen enintään kuukauden irtisanomisajalla ja irtisanomisaika, joka ei ylitä kolmea kuukautta, mikäli sopimus ulottuu päivä-, uutis- ja viikkolehtien ja aikakauslehtien säännölliseen, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa toimitukseen.
Määräaikainen sopimus koepäivien, sanoma- ja aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta (koe- tai tutustumistilaus) ei jatku hiljaisesti ja päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson lopussa.
Kesto

Jos sopimus on voimassa yli vuoden, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vastusta irtisanomista ennen sovitun ajan päättymistä.

 

Artikla 13 - Maksu

Ellei toisin sovita, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen tapauksessa tämä aika alkaa siitä, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle toimitettujen tai mainittujen maksutietojen epätarkkuudet.
Jos kuluttaja jättää maksamatta, yrittäjällä on oikeus lain rajoituksin periä kuluttajalta kohtuulliset kulut, jotka on ilmoitettu etukäteen.


14 artikla - Valitusmenettely

Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja hän käsittelee valitukset tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
Reklamaatio sopimuksen täytäntöönpanosta on tehtävä yrittäjälle 7 päivän kuluessa täydellisesti ja selkeästi kuvattuna siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.
Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevan pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksella ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.
Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, syntyy riita, joka on riidanratkaisumenettelyn alainen.
Kuluttajan tulee valittaa ensin yrittäjän puoleen. Jos kauppa on sidoksissa Stichting WebwinkelKeuriin ja valituksia, joita ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, tulee kuluttajan kääntyä Stichting WebwinkelKeuriin (webwinkelkeur.nl), joka välittää veloituksetta. Tarkista, onko tällä kaupalla nykyinen jäsenyys osoitteessa https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Jos ratkaisua ei vieläkään löydy, kuluttajalla on mahdollisuus viedä valitus Stichting WebwinkelKeurin nimeämään riippumattomaan välimieslautakuntaan, päätös on sitova ja sekä yrittäjä että kuluttaja hyväksyvät tämän sitovan päätöksen. Riidan siirtämiseen tälle riitakomitealle aiheutuu kustannuksia, jotka kuluttajan tulee maksaa komitealle. Valituksia on myös mahdollista lähettää eurooppalaisen ODR-foorumin (http://ec.europa.eu/odr) kautta.
Valitus ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä ilmoita kirjallisesti toisin.
Jos yrittäjä katsoo valituksen perustelluksi, yrittäjä harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjata toimitetut tuotteet maksutta.

 


15-artikla - Erimielisyydet

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä yleiset ehdot koskevat, sovelletaan vain Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuu ulkomailla.
Wienin myyntisopimusta ei sovelleta.


16 artikla - Lisä- tai erilaiset määräykset

Näiden yleisten ehtojen täydentävät tai erilaiset määräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on tallennettava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa pysyvälle välineelle.

Tämän verkkosivuston evästeasetukset on asetettu "sallimaan kaikki evästeet", jotta saat parhaan käyttökokemuksen. Napsauta Hyväksy evästeet jatkaaksesi sivuston käyttöä.
Olet tilannut tilauksen!
Tämä sähköposti on rekisteröity